python中没有其他语言中的三元表达式,不过有类似的实现方法   其他语言中,例如java的三元表达式是这样 int a = 1; String b = ""; b = a > 1? "执行表达式1":"执行表达式2" System.out.println(b) 在python中只有类似的替代办法,如果a>b的结果为真,h=”变量1″,如果为假,h=”变量2″ a = 1 b = 2 h = "" h = "变量1" if a>b else "变量2" print(h) 也可以用简单的公式,如下, a = 1 b = 2 h = "" h = a-b if a>b else a+b print(h)   &n… Read More